Cпециална oферта! 62% отстъпка на всички пакети споделен хостинг за първата година

  • support@missgroup.com
  • + 359 24 92 55 83 (Пн - Пт / 08 - 17ч)
  • Оферти
Показване на цени :
  • .BG - 44.4037.00 лв
  • .COM - 21.6018.00 лв
  • .EU - 22.7018.92 лв
  • .NET - 27.5022.92 лв
§ 1. Общи
1.1 Тези правила и условия уреждат взаимоотношенията между клиента и Miss Hosting EOOD, ЕИК BG204521376 (наричана по-долу "Miss Hosting") относно абонаментните услуги ("Услугата") като уеб хостинг, регистрация на домейни, Site Builder и допълнителни услуги, които Miss Hosting предлага.

1.2 Клиентът може да бъде физическо или юридическо лице.

§ 2. Услугата
2.1 Услугата включва наемането от клиента на част от споделената сървърна среда на Miss Hosting.

2.2 Miss Hosting предоставя безплатна поддръжка за услугата по време на споразумението по телефона, електронната поща и чрез информация на уебсайта на Miss Hosting.

2.3 Клиентът е отговорен за използването на своето пространство и гарантира, че всички материали, качени на сървъра, са свързани с началната страница. Клиентът не може да използва своето пространство за така наречената файлова услуга или пространство за съхранение.

2.4 Ако Клиентът използва прекомерен или подозрително голям поток от данни, Miss Hosting има право да започне предварително проучване на Клиента относно източника на този трафик.

2.5 Клиентът носи отговорност да хоства само собствените си начални страници на своя уеб хостинг сайт и не му е разрешено да хоства уебсайтове на други компании или частни лица, блогъри или фирми за електронна търговия в един и същ уеб хостинг пакет.

§ 3. Период на Споразумението за Услугата
3.1 Споразумението е валидно за периода, който Клиентът е избрал в момента на създаване на поръчката - считано от датата, на която потвърждението е издадено от Miss Hosting. След прекратяване, всички файлове, съхранени чрез услугата с Miss Hosting, се запазват за още 2 седмици.

3.2 Miss Hosting спазва Закона за дистанционната търговия, което означава, че Клиентът има право да се оттегли от Споразумението, ако то е сключено чрез комуникация от разстояние, напр. чрез интернет, като уведоми Miss Hosting за това в рамките на 14 дни или 7 работни дни от датата, на която Клиентът получи потвърждението на поръчката ("Срок за отказ"). Периодът за отказ обаче се анулира, ако Клиентът е започнал да използва Абонамента по време на периода за отказ. Miss Hosting предоставя отделна информация по този въпрос в момента на потвърждаване на споразумението.

3.3 Услугата Уеб хостинг се предоставя за период от 45 дни при направена покупка и в този случай цялата сума се възстановява (с изключение на разходите за регистрация на домейн и SSL сертификат).

3.4 Споразумението се прекратява при писмено уведомяване чрез услугата за обслужване на клиенти на Miss Hosting или чрез функцията за прекратяване в контролния панел. В случай на прекратяване трябва да се предостави номерът на клиента и името на домейна. Ако не бъде получено правилно известие за прекратяване, фактурата за следващия период трябва да бъде платена.

3.5 Всяка от страните има право да прекрати споразумението писмено, с писмо, факс или електронна поща, с незабавно действие, ако другата страна извърши сериозно нарушение на споразумението и в случай че е възможно коригиране, не е извършена поправка в рамките на 14 дни след писменото заявление с писмо, факс или електронна поща по отношение на тази разпоредба. Същото се отнася и за случаите, когато дадена страна е обявена в несъстоятелност или е ликвидирана, е предмет на производство по съставяне или по друг начин очевидно е в несъстоятелност.

§ 4. Такси за абонамент
4.1 Таксите за Услугата се начисляват под формата на авансово плащане срещу фактура или директно плащане чрез банков трансфер или банкова карта според периода, който Клиентът е избрал при подаването на поръчката. Плащането се дължи в рамките на 30 календарни дни след датата на проформа фактурата.

4.2 Miss Hosting има право да спре Услугата, ако Клиентът не извърши плащания в определения срок или не извърши пълно плащане, при условие че най-малко едно писмено напомняне за плащане или предупреждение е изпратено на Клиента с писмо, Факс или електронна поща. В случай, че Услугата е спряна, Miss Hosting има право да уведоми за това чрез началната страница на Клиента или чрез електронна поща. При повторно активиране на Услугата клиентът заплаща начална такса.

4.3 Наказателната лихва се изплаща съгласно чл. 86 от ЗЗД от датата на падежа до момента на плащането.

4.4 Клиентът трябва да уведоми Miss Hosting в 10-дневен срок от датата, на която е получил фактурата, ако смята, че фактурата е неправилна. Ако Клиентът е представил възражения срещу фактурата в определеното време и е представил фактически основания за това възражение, Miss Hosting ще позволи забавяне на плащането на спорната сума. Ако такова забавяне е разрешено, се налага наказателна лихва на тази част от оспорваната сума, която Клиентът е задължен да плати.

4.5 Временните промоционални цени не засягат споразумението.

4.6 Не се предлага възстановяване на сумата за домейн имена.

4.7.1 В случай, че споразумението бъде прекратено от Miss Hosting в резултат на нарушение на условията от страна на Клиента, вече платените такси за настоящи или бъдещи периоди няма да бъдат възстановени.

4.7.2 В случай, че споразумението бъде прекратено от Клиента в резултат на нарушение на условията от страна на Miss Hosting, вече платените такси за периоди след момента на прекратяване се възстановяват на Клиента, като последния има право да претендира и вреди съгласно настоящите общи условия.

4.8 Miss Hosting има право да прехвърля фактури на кредитни компании, които след това поемат задълженията на Клиента. Това важи без значение дали клиентът е забавил плащанията си.

4.9 Всички фактури, изпратени от Miss Hosting, се изпращат по електронната поща. Ние не изпращаме фактури с обикновена поща.

4.10 Запазените кредитни карти ще бъдат дебитирани в същия ден, в който се подновява услугата. Не се възстановяват суми, ако услугата не бъде прекратена правилно.

§ 5. Прехвърляне на Услуга
5.1 Клиентът може да прехвърли Услугата при съгласие от страна на Miss Hosting. Прехвърлянето на услугата се извършва в съответствие с действащите към момента норми. Прехвърлянето влиза в сила от датата, на която Miss Hosting уведоми Клиента, че такова съгласие е било дадено. Оттеглящата се страна не носи отговорност за задълженията, възникнали след извършването на прехвърлянето. Присъединяващата се страна не носи отговорност за задължения, възникнали преди извършването на прехвърлянето. Оттеглящата се страна е отговорна за уреждането на всички дължими дългове към Miss Hosting, преди присъединяващата се страна да поеме Услугата.

5.2 Miss Hosting може да прехвърли услугата на друга компания, за която може основателно да се очаква да спази правата и задълженията, които Miss Hosting има към Клиента.

§ 6. Задължения на Miss Hosting
6.1 Miss Hosting има право да предприеме действия, засягащи наличието на Услугата, ако това е оправдано поради технически, оперативни или свързани със сигурността причини или поради закон, власт или решение, взети от компетентния регистратор на съответните домейни от първо ниво или от упълномощена организация, определени от такова регистрационно лице.

6.2 Miss Hosting не контролира никаква информация или материал, съдържащи се в пространството за съхранение на Клиента, поради което Miss Hosting не носи отговорност за преки или косвени щети, причинени от действията или дефекти в приложенията на Клиента. Miss Hosting също така не носи отговорност за щети, които възникват във връзка с нарушение на услугата на Клиента.

6.3 Miss Hosting носи отговорност само за вреди, причинени от небрежност от страна на Miss Hosting или неговите договорни поддоставчици. Отговорността на Miss Hosting, освен ако умишлената или груба небрежност от страна на Miss Hosting причини вредата, се ограничава до преки загуби до обща сума, съответстваща на таксата за текущия период на договора. Miss Hosting не носи отговорност за косвени щети, като загуба на информация, а не за прекъсване на информацията в резултат на неразрешено навлизане на трети лица в компютърните ресурси на Miss Hosting.

6.4 Miss Hosting не изтрива информацията на Клиента, стига Услугата да е активна, освен ако Клиентът не подаде такава молба в писмен вид и потвърди самоличността си. Miss Hosting обаче си запазва правото да прехвърли информация по технически причини на друг носител на данни.

6.5 Miss Hosting третира цялата информация на клиента като поверителна и в съответствие със Закона за личните данни, за да защити личността на Клиента. Miss Hosting обаче има правото да публикува информация по политика на WHOIS на водещ регистратор и да предоставя информация на държавните органи, които изискват такава информация по закон.

6.6 Отговорността на Miss Hosting за вреди се отнася само до обезщетение за преки загуби и е ограничено до максималната сума, която Клиентът е платил на Miss Hosting в рамките на дванадесет (12) месеца съгласно приложимото споразумение. Такова обезщетение не се изплаща в случай на косвени щети, като например намаляване на производството или продажбите в бизнеса на Клиента.

§ 7. Задължения на Клиента
7.1 Клиентът е задължен към Miss Hosting да гарантира, че информацията, обработвана в рамките на Услугата, не нарушава правата на трети лица или по друг начин нарушава приложимото законодателство.

7.2 Клиентът се задължава да не използва ресурси или да търси неоторизиран достъп до системата на Miss Hosting, които не са предназначени за Клиента и по никакъв друг начин да не действа в противоречие с приложимото законодателство по време на ползването на Услугата.

Клиентът също така се ангажира да не разпространява компютърни вируси или други форми на зловреден код. Miss Hosting има право да закрие Услугата и / или да прекрати споразумението незабавно и да предяви иск за вреди, ако може основателно да се приеме, че продължаващото разпространение на вирус или зловреден код е в нарушение на закона или други законови разпоредби, или ако информацията иначе ясно противоречи на условията, посочени в настоящото споразумение.

Това важи и за случаите, в които Miss Hosting страда от оперативни смущения, за които може основателно да се приеме, че са причинени от грешки или технически смущения, които могат да бъдат приписани на Клиента. Miss Hosting има право да преглежда цялата информация, която се обработва в Услугата, за да може да изпълни правата и задълженията, посочени в това споразумение.

7.3 Клиентът се задължава да не използва повече ресурси, отколкото е договорено. В случай, че това се случи, Miss Hosting има право да таксува сметката на Клиента за действителните разходи, натрупани в резултат на това. Таксуването може да се извърши и със задна дата. Miss Hosting има също така правото да изготви валиден договор, включващ месечно или тримесечно дебитиране на ресурси и използване на капацитет.

Клиентът също така се съгласява да не използва повече мощност на процесора или капацитет на диска (четене и писане на диск), от това, което се счита за разумно. В случай, че това се случи, Miss Hosting има право да дебитира Клиента за действителните разходи, натрупани на Miss Hosting в резултат на това. Дебитирането може да се извърши и със задна дата.

7.4 Ако Клиент изпрати спам или по-големи масови имейли, от това, което Miss Hosting приема за нормално, Miss Hosting има право да закрие услугите на Клиента незабавно. Насоките на Miss Hosting са 300 имейл съобщения на час от нашите IP адреси.

7.5 Клиентът е отговорен за софтуера, който се изисква за ползване на услугата в Miss Hosting.

7.6 Клиентът носи отговорност за всички материали на началната страница и домейна. В случай, че има подозрение, че се използват незаконни материали и / или бизнес, Miss Hosting има право да изключи Услугата.

7.7 Клиентът отговаря за собствените си материали и файлове в пространството. В случай на изгубени или унищожени материали, Miss Hosting може да извърши възстановяване. В случай на възстановяване на резервното копие се заплаща административна такса в размер на 190 лв. за всеки започнал час.

7.8 Клиентът е отговорен да гарантира, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Ако при регистрацията Клиентът използва невярна (грешна) информация, Miss Hosting може да поиска правилна идентификация и копие на използваната за поръчка кредитна карта. Ако Клиентът не може да представи това, Miss Hosting има право да изключи Услугата и да прекрати Клиентския профил.

7.9 Клиентът отговаря за домейните, които се въвеждат и администрират под уеб хостинг акаунта, принадлежащ на Клиента.

§ 8. Администрация
8.1 Клиентът е отговорен да актуализира информацията, регистрирана в Miss Hosting, която да го идентифицира, включително необходимата информация за връзка.

8.2 Трябва да е ясно упоменато в уебсайтовете, кое физическо или юридическо лице отговаря за публикуването на сайтовете.

§ 9. Домейн
9.1 Miss Hosting винаги се посочва за административен, технически и таксуващ контакт, когато регистрирате домейн.

9.2 Miss Hosting не гарантира, че домейните са регистрирани, докато не бъде изпратен имейл за потвърждение на Клиента. В случай че Miss Hosting не успее да регистрира домейна, на Клиента се предлага нова регистрация на име на домейн със същата стойност.

9.3 Miss Hosting не регистрира домейни, докато не бъде получено плащането на фактурата.

9.4 Домейни .BG
За домейни .BG се прилагат общите условия на Регистър БГ. Това споразумение е достъпно на уебсайта на Регистър БГ, https://www.register.bg. С приемането на тези Правила и Условия, също така се приемати и Общите Условия на Регистър БГ.

Регистратор: Miss Hosting EOOD
Регистър: Регистър БГ

https://www.register.bg/user/static/rules/bg/index.html

9.5 Процедура и условия за регистрация на домейн .BG
   9.5.1. Коректно и точно попълнени данни, като най-важни са: Име, Фамилия, Адрес, ЕГН/ЕИК, Телефон и Имейл.
   9.5.2. С данните получени при регистрацията Ви запазваме домейна за 30 дни, в които трябва да заплатите таксата за домейна.
   9.5.3. След което e нужно да попълните пълномощно, с което да Ви представляваме пред register.bg. Пълномощното може да бъде попълено по няколко начина:
      а) посочвате актуален имейл, на който ние ще Ви изпратим бланка, която да попълните, след което трябва изберете една от опциите
      - да ни изпратите попълненото пълномощно на support@missgroup.com заверено с електронен подпис
      - да го заверите нотариално, като можете да ни изпратите копие на support@missgroup.com, за да задействаме процедурата и оригинал на адрес: София 1404 бул. България 109 за Miss Hosting Vertigo Business Tower
      б) попълвате и подписвате пълномощното на място в наш офис. Адреса ни е: гр. София, бул. България 109 Vertigo Business Tower
   * за Miss Hosting, като ориентир може да използвате: http://www.buildingoftheyear.bg/bg/buildings/view/175/vertigo-tauar-sofiya.html
   * Ако идвате с градски транспорт (се намираме на последната спирка на автобус 304 - КВ. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ)
   9.5.4. Ако Пълномощното не бъде изпратено до Мисс Хостинг ЕООД в рамките на 2 месеца от плащането, резервацията на домейна ще изтече и сумата може да бъде възстановена.    9.5.5. След като попълните горепосочените данни, ако имате Ваши актуални Name servers (DNS), може да ни ги предоставите, за да ги въведем при регистрацията на домейна. Ако не разполагате с такива, ще въведем нашите по подразбиране (ns1.misspark.com; ns2.misspark.com; ns3.misspark.com; ns4.misspark.com).
   * Тъй като register.bg нямат автоматична система за промяна на DNS, за да ги промените впоследствие, ще е необходимо да ни изпратите новите DNS на support@missgroup.com, след което в рамките на 1 час ще ги променим.
   * Важно да е се отбележи, че след промяната на DNS е нужно да се изчака 24 - 48 часа, за опресняването им.
   9.5.6. След като бъдат изпълнени действията от т. 9.5.1 до т. 9.5.5 в рамките на 2-3 часа домейнът ще бъде активен и ще може да бъде ползван.

§ 10. Операционни смущения
10.1 В случай на сериозно прекъсване на услугите Клиентът има право да поиска обезщетение в рамките на това, което Клиентът плаща. Компенсацията се организира предимно под формата на безплатно удължаване на Услугата. Под сериозни смущения се разбира непрекъснато или продължително прекъсване по време на дванадесет (12) часов работен ден (не-празник от понеделник до петък, от 8 до 17 ч.) за период от тридесет (30) дни. Исканията за обезщетение трябва да бъдат получени не повече от седем (7) дни след края на периода от тридесет (30) дни. Планираните прекъсвания не се считат за смущения.

§ 11. Политика за сигурност / Лични данни
11.1 При подаване на поръчка Клиентът се съгласява, че всички лични данни, включително имейл адрес, мобилен телефонен номер за обаждания и текстови съобщения чрез SMS, както и други цифрови адреси, могат да се съхраняват и използват в рамките на Miss Hosting за дигитални услуги и маркетинг. Това също включва статистически данни и анализ.

§ 12. Форсмажорни обстоятелства
12.1 Ако дадена страна е възпрепятствана да изпълни задълженията си по настоящото споразумение поради обстоятелства извън контрола на страна, като например мълния, наводнение, кражба с взлом, трудов конфликт, пожар, конфискация, правителствени разпоредби и неуспех или забавяне на услуга от подизпълнител поради обстоятелствата, посочени тук, това представлява основа за освобождаване, което води до изместване на датата на изпълнение. Ако изпълнението на споразумението е възпрепятствано значително за период от повече от един месец поради горепосоченото обстоятелство, всяка от страните има право да се оттегли от споразумението в писмен вид, без да е задължено да изплати обезщетение.

§ 13. Спорове
13.1 Споровете по отношение на тълкуването или изпълнението на настоящото споразумение се решават от български съд съгласно българското законодателство.

§ 14. Изменения на споразумението
14.1 Miss Hosting има право да прави промени в настоящите Общи условия, като за всяко изменение уведомява Клента в 7-дневен срок от промяната на посочените от последния телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

14.2 В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право:
- да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или
- да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

14.3 Потребителят упражнява правото си да се откаже от договора или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия, като изпраща до Miss Hosting писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението извършената промяна

14.4 Измененията в общите условия обвързват Клиента, когато последният е бил уведомен за тях съгласно условията по-горе и не е упражнил правото си на отказ или желание да продължи изпълнението на договора при действащите преди изменението общи условия.

14.5 Измененията в общите условия обвързват Клиента и в случите, когато изменението е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт. В такъв случай клиентът няма право на отказ от договора поради изменението или избор за продължаване изпълнението му при действащите преди изменението общи условия.

§ 15. Други
15.1 Формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки

§ 16. Лични данни и информация за клиента
16.1 Всяка информация, включително и лични данни, предоставена от Клиента при регистрация в сайта нa МиссХостинг, ще бъде съхранявана във вътрешният регистър на фирмата. Клиентът дава своето съгласие, че МиссХостинг има правото да използва предоставените данни в процесите описани в схемата, Приложение 1. При несъответствие в данните предоставени от Клиента, МиссХостинг има правото да променя и прави корекции по тях в случай, че притежава вярната информация. При наличие на повече от един Клиентски акаунт, МиссХостинг има правото и задължението да ги обедини в един за административни цели. Възможно е начислението на административна такса.

16.2 Клиентът потвърждава, че личните данни предоставени за регистрация на домейн могат да бъдат видими публично, чрез съответното регистрационно звено, избран от МиссХостинг. Ако клиентът избере да не използва услугата "Shield Whois, той дава своето съгласие, че следните данни ще бъдат публични : Име, Имейл адрес и Домейн. Ако се направи регистрация на .SE домейн например, личната информация ще бъде видна / обработена от МиссХостинг и регистрара, .SE в този случай. Клиентът е задължен да информира засегнатите лица в организацията за горепосоченото и да даде своето съгласие за обработката на личните данни по споменатият по-горе начин.

16.3 МиссХостинг запазва правото си да разкрива личните данни при поискване от съответните официални власти.

16.4 Обработка на лични данни. Червената линия на схемата индексира посоката, в която ще бъде изпратена съответната лична информация. Единственият доставчик, който оставя пълна публична информация е Name ISP (AB Name ISP).

16.5 Можете да се свържете с отделът по поддръжка на МиссХостинг при допълнителни въпроси свързани с личните данни.

Appendix 1


---------------------------------------------------
Тези Правила & Условия са създадени на 08/08-2017 и последно актуализирани на 24/05-2018.

Авторски права © 2021 Misshosting.bg, Всички права запазени |  Декларация за Поверителност